Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży dokonywanej w SIMLOGIC. Iwona Jabłońska z siedzibą w Łodzi przy ulicy Olechowska 33a NIP: 727-24-14-995 poprzez Internetową platformę Automation Store.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) stanowią integralną część
wszystkich ofert cenowych Sprzedającego składanych Kupującemu. Dotyczą również umów świadczenia usług polegających na naprawie, serwisie i konserwacji urządzeń z podmiotami nie będącymi konsumentami (zwanych dalej Kupującym) w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.

1. Produkty i oferty

1.1 OWS dotyczą towarów i usług sprzedawanych, dystrybuowanych przez Simlogic. Iwona Jabłońska znajdujących się w serwisie internetowym a następnie przedstawione jako oferty (zwanych dalej Towarem).
1.2 Towary nowe oraz używane mogą nie posiadać instrukcji obsługi, czy opakowania.
1.3 W prezentacji produktu określone są szczegółowe rodzaje towaru, jego stan,
opakowanie, okres płatności, czas dostawy oraz warunki gwarancji.
1.4 Kupujący, po zapoznaniu z prezentacją produktu i decyzji o wyborze, zobowiązany jest do akceptacji oferty za pośrednictwem procedury zamawiania poprzez platformę internetową lub drogą elektroniczną na adres zapytania@simlogic.pl. Akceptacja oferty przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym (Simlogic. Iwona Jabłońska) a Kupującym oraz stanowi akceptację OWS.

2. Realizacja zamówień i ich dostawa

2.1 Firmie Simlogic. Iwona Jabłońska przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
2.2 Każde ze złożonych zamówień posiada określony termin dostawy, jednakże z uwagi na sytuację rynku automatyki po COVID i duże opóźnienia u Dostawców, termin zamówienia może ulec zmianie. O tym fakcie Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
2.3 Sprzedaż Towaru następuje wyłącznie na warunkach określonych w ofercie oraz
Ogólnych Warunkach Sprzedaży chyba, że strony postanowią inaczej.
2.4 Dostawa sprzętu wybranego poprzez platformę Automation Store, oferowanego przez Simlogic. Iwona Jabłońska, realizowana jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej bądź kuriera. Dostawę uznaję się za dokonaną w chwili wydania jej firmie spedycyjnej bądź kurierowi. Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w chwili otrzymania jej od kuriera.

3. Ceny, płatność i zwrot środków

1.1 Ceny sprzedaży Towaru w Ofercie podane być mogą w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) wraz ze wskazaniem wartości netto i brutto. Cena podana przy każdym Towarze wskazanym w ofercie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Simlogic. Iwona Jabłońska ma prawo do zmiany ceny towaru wskazanych w Ofercie w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Jednakże za każdym razem Kupujący musi być o tym fakcie poinformowany.
1.2 Forma zapłaty oraz termin dostawy każdorazowo zostaną określone w Ofercie Simlogic. Firma Simlogic. akceptuje następujące formy płatności:

a) Przelew na rachunek bankowy PKO Bank Polski, NR KONTA: 71 1020 3352 0000 1002 0113 7199 PLN.
b) Gotówka przy odbiorze towaru.

1.3 Simlogic. Iwona Jabłońska dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego środka zapłaty jaki użył Kupujący, chyba, że Kupujący w formie pisemnej wyrazi inną chęć zwrotu środków.
1.4 Zwrot środków następuję w terminie do 14-tu dni od daty przyjęcia wniosku. Simlogic. Iwona Jabłońska nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienia zwrotu należności w przypadkach, gdy Kupujący nie przekaże Simlogic. odpowiednich danych lub przekazane dane będą błędne i uniemożliwią skuteczne dokonanie zwrotu środków.

4. Reklamacja, gwarancja, rękojmia i zwrot Towaru.

1.1 Simlogic. Iwona Jabłońska udziela Kupującemu gwarancji na Towary na okres podany na fakturze VAT liczony od dnia wystawienia faktury przez Simlogic. Kupujący wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji powinien wysłać produkt do wyznaczonego przez Simlogic. miejsca wraz z dołączonym do przesyłki formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.
1.2 Simlogic. Iwona Jabłońska zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji lub gwarancji w przypadku gdy:

a) Został przekroczony termin 14 dni od daty wystawienia dowodu zakupu.
b) Przesyłka została nadana po upływie 14 dni od daty wystawienia dowodu zakupu.
c) Wszelkiego rodzaju dokumenty takie jak formularz reklamacyjny , dowód zakupu nie zostały dołączone do przesyłki
d) Zostały Naruszone lub zerwane plomby, czy kody zamieszczone na Towarze.
e) Stwierdzono jakąkolwiek ingerencję w Towar przez jakikolwiek podmiot inny niż Simlogic. Iwona Jabłońska,
f) Kupujący nie sprawdził zawartości przesyłki, która została uszkodzona podczas transportu.

1.3 W ramach złożonej reklamacji lub gwarancji Kupujący może żądać:

a) Naprawienia Towaru,
b) Wymiany towaru na wolny od wad,
c) Odstąpienia od umowy, co jest równoważne ze zwrotem środków.

1.4 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad towaru Kupującemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi, z tym jednak zastrzeżeniem , że zgodnie z art. 558 k.c. Simlogic. Iwona Jabłońska wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami.
1.5 Zwrot Towaru musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia dowodu zakupu. Kupujący zobowiązany jest do nadania Towaru zabezpieczonego w odpowiedni sposób z uwzględnieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Kupujący ponosi koszty wysyłki za zwracany produkt do Simlogic. Iwona Jabłońska.

1.6 Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r. ( Dz. U. z 2014 roku poz.

827) Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uznana jest za nieważną. Szczegóły zwrotu towaru zostały umieszczone w punkcie 5 niniejszej Umowy.

6. Postanowienia różne

6.1. Prawo własności do Towaru przechodzi na Kupującego jedynie w momencie zapłaty całkowitej ceny Towaru umieszczonej na fakturze VAT.
6.2. Wzory dokumentów, takich jak Oświadczenie Odstąpienia od Umowy, czy formularz reklamacyjny są wysyłane przez Simlogic. Iwona Jabłońska za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.3. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Zapytaj o produkt